Czym jest edukacja klasyczna?

Edukacja klasyczna to ideał wychowania, który został wytworzony w starożytności. Dążył do ukształtowania człowieka pięknego moralnie (gr. kalos kagathos), czyli takiego, który posiada cnoty i sprawności. Dla Arystotelesa cnota stanowiła fundament wychowania. Chrześcijaństwo nadało greckiemu ideałowi wymiar transcendentny umieszczając człowieka w perspektywie wieczności. Rozwijanie ciała i ducha miało od tej pory na celu nie tylko krótkie doczesne życie, ale zdobywanie życia wiecznego. Inaczej mówiąc, celem chrześcijańskiego wychowania jest nie tylko udoskonalenie dzieci (nauka logicznego rozumowania, panowanie nad wolą i emocjami), ale przede wszystkim usprawnienie ich do osiągnięcia zbawienia. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest kształtowanie sprawności i cnót przyrodzonych, jak i  – szczególnie – ochrona otrzymanych cnót nadprzyrodzonych. Bowiem bez wiary, nadziei i miłości pełen rozwój osoby nie jest możliwy.